آقای مجید ورشوساز
رئیس هیات مدیره
آقای حسین ناجی پور
نائب رئیس هیات مدیره
آقای فرداد فیروزپوز
خزانه دار و عضو هیات مدیره
آقای محمد نیک پی
عضو هیات مدیره
آقای روزبه مختاری
عضو هیات مدیره
آقای پیمان نبوی فرهمند
عضو هیات مدیره
خانم فاطمه جمشیدی
عضو هیات مدیره
آقای مسعود پل مه
دبیرکل
آقای حسن رضا صفری
بازرس