ورود به سامانه مدیریت طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر


افزودن شرايط انتقال مسئوليت از ش ...
تاریخ ارسال :1401/10/22

عدم نياز به استعلام استفاده كنند ...
تاریخ ارسال :1401/07/17

ليست به روز شده شركت هاي پذيرش ك ...
تاریخ ارسال :1400/11/28

ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ روز ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش ﮐ ...
تاریخ ارسال :1400/09/29

تفكيك سمت تحويل دهنده و تحويل گي ...
تاریخ ارسال :1400/04/08

شرايط پوشش بيمه‌اي تحويل‌گيرندگا ...
تاریخ ارسال :1400/03/25

دستور العمل ثبت نام تحويل گيرندگ ...
تاریخ ارسال :1400/03/25

آیین نامه پذیرش کارگزاران گمرکی
تاریخ ارسال :1396/11/18

آیین نامه پذیرش فورواردرها
تاریخ ارسال :1396/11/18

شرايط پوشش بيمه‌اي تحويل‌گيرندگا ...
تاریخ ارسال :1396/01/16