هیات مدیره

تاریخ ارسال :1399/11/10
نام آلبوم :هیئت مدیره
تعداد عکس :6

جلسات داخلی انجمن

تاریخ ارسال :1399/11/12
نام آلبوم :جلسات داخلی انجمن
تعداد عکس :4

جلسات خارج از انجمن

تاریخ ارسال :1399/11/09
نام آلبوم :نشست با کرجی ران مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
تعداد عکس :2

کمیته های تخصصی

تاریخ ارسال :1399/11/12
نام آلبوم :کمیته های تخصصی
تعداد عکس :3

دوره های آموزشی

تاریخ ارسال :1399/11/06
نام آلبوم :دوره آموزشی بازاریابی
تعداد عکس :5

مجامع و گردهمایی ها

بازدیدها

تاریخ ارسال :1399/11/06
نام آلبوم :بازدید هیئت مدیره انجمن از بندر آستارا
تعداد عکس :5

دعاوی و حل اختلاف

تاریخ ارسال :1399/11/12
نام آلبوم :دعاوی و حل اختلاف
تعداد عکس :5