دریافت فایل کمیته تخصصی

شکل گیری کمیته های تخصصی در اجرای تبصره 4 ماده 21 اساسنامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مصوبه 25/04/1372 و آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیته های تخصصی انجمن براساس مصوبه هیات مدیره محترم بشرح ذیل صورت گرفته است . کمیته های تخصصی انجمن برای بررسی مسائل تخصصی و ارائه راهکار برای تسریع در عملیات و حل موانع موجود در بنادر کشور و سایر ارگانها و صاحبان کالا در سال جاری جلسات متعددی برگزار مینمایند

کمیته مشورتی تخصصی امور کانتینری

کمیته مشورتی تخصصی امور حقوقی و بیمه

کمیته مشورتی تخصصی امور گمرکی، ترانزیت و فورواردری

کمیته مشورتی تخصصی مواد نفتی و شیمیایی

کمیته مشورتی تخصصی امور بندری و غیرکانتینری

کمیته مشورتی تخصصی آموزش و تحقیقات

کمیته داوری حل اختلاف و شورای حل اختلاف

کمیته مشورتی روابط بین الملل

کمیته مشورتی مالیات و تامین اجتماعی

کمیته جوانان

: کمیته های مشترک

کمیته مشترک با انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

کمیته مشترک با انجمن حمل و نقل بین المللی ایران