اهداف و سیاستهای انجمن :

الف : برقراری ارتباط نزدیک و مستمر با وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی و عمومی بمنظور تاثیر گذاری بر سیاستهای کلی اقتصادی

ب: ارتقاء ارتباط انجمن با اعضاء بمنظور مدیریت ، نظارت و هدایت فعالیتهای حرفه ای

پ: ارتقاء وجهه بین المللی صنعت حمل و نقل دریائی کشور در مجامع مختلف و ایجاد روابط دو سویه بشیوه عضویت در مجامع موثر بین المللی

ت: همکاری و ارتقاء ارتباط با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ث: افزایش ارتباط با سایر انجمنهای صنفی علمی و حرفه ای اعم از داخلی و بین المللی

ج: ارتباط مستمر با مدیران میانی دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار

چ :پیگیری اجرای سیاستهای خصوصی سازی و تقویت منافع اعضاء صنف

ح: تلاش در جهت جذب تسهیلات و تامین منابع مالی بمنظور توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی

خ: ارتقاء کمی و کیفی امور حرفه ای ، آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی انجمن

د: مشارکت حداکثری اعضاء و تاثیر گذاری حرفه ای در کمیته های تخصصی انجمن

وظایف انجمن :

1. حمایت از حقوق و منافع مشترک اعضاء

2. اهتمام موثر از طریق برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش فنی و علمی اعضاء انجمن و کارکنان آنان بمنظور ارائه خدمات مطلوب و اشاعه فرهنگ بندری و دریائی در سراسر کشور

3. حضور موثر و مستمر در محافل و مجامع، انجمن ها و اتاقهای بازرگانی داخلی ، منطقه ای و بین المللی مربوط به امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط با آن ، ارائه نظریات انجمن و اطلاع رسانی از تصمیمات ماخوذه به اعضاء طبق قوانین کشور

4. حضور موثر بعنوان عضو دائم یا ناظر در شوراها ، کمیسیون های اصلی و فرعی مرتبط با امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط ، حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط بمنظور ارائه نظریات انجمن و حفظ حقوق اعضاء در جهت پیشبرد اهداف انجمن و توسعه و پیشرفت صنعت بندری ودریائی کشور

5. ارائه خدمات مشورتی تخصصی غیرانتفاعی مرتبط با امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط به اعضاء انجمن

6. حضور در جلسات رسیدگی قضائی ، اداری و اجرائی در امور بندری ،دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط و ارائه نظریه از طریق اعزام نماینده یا نمایندگان واجد صلاحیت

7. قبول داوری میان اعضاء در رابطه با امور تخصصی دریائی ، بندری و کشتیرانی و سایر امور مرتبط طبق مقررات و معرفی داور یا داوران واجد صلاحیت به نهادها و افراد متقاضی داوری و همچنین حل و فصل اختلافات احتمالی فی ما بین اعضاء انجمن با سایرین

8. برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایرامور مرتبط برای اعضاء و سایرین

9. جمع آوری ، تدوین و انتشار مقالات ، نظرات ، تجارب و مصوبات مربوط به امور بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط

10. ایجاد و اداره کمیته های تخصصی حمل و نقل دریائی و بین المللی

11. فعالیت به منظور ایجاد زمینه جذب و هدایت سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در جهت توسعه صنعت بندری ، دریائی و کشتیرانی و سایر امور مرتبط بمنظور ارتقاء کیفیت خدمات در بنادر بازرگانی کشور و افزایش سطح کمی و کیفی ناوگان تجاری و خدماتی کشور برای تولید و اشتغال زائی در بخش ، با هماهنگی و همکاری ارگانهای مربوطه و مطابق مقررات و ضوابط حاکم بر آنها

12. کوشش در جهت رفع موانع و معضلات صنفی و مشکلات متوجه حمل و نقل دریائی و خدمات بندری