دریافت مدارک مورد نیاز برای عضویت شرکتهای داخلی

دریافت مدارک مورد نیاز برای عضویت شرکتهای خارجی

دریافت آئین نامه انضباطی انجمن کشتیرانی

دریافت فرم اطلاعاتنام
نام خانوادگی
نام شرکت
شناسه ملی
موبایل
تلفن ثابت
ایمیل
انتخاب فایل ارسالی
"فایل ارسالی بصورت زیپ وحداکثر حجم فایل 8 مکابایت می باشد