دریافت فایل شورای حل اختلاف

با توجه به موفقیت کمیته داوری انجمن و با پیگیریهای مستمر و ارائه گزارشات لازم به قوه قضائیه، ، شورای حل اختلاف دریائی و بندری توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تاسیس گردید تا بعنوان یک شعبه شورا زیر نظر قوه قضائیه به فعالین این حوزه ارائه خدمات نماید